Η VP Negotiations παρέχει σε επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης τραπεζικών δανείων και οφειλών, με γνώμονα αφενός την προστασία του επιχειρηματία και αφετέρου την αναδιάρθρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων με σκοπό την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησής του και την βιωσιμότητα αυτής.

Ρυθμίζουμε τα δάνεια και τις λοιπές οφειλές σας, με δόσεις βιώσιμες και εφικτές, έτσι ώστε μέσω χρόνου προστασίας και προσαρμογής για την οικονομική σας ανάκαμψη, να μπορέσετε να επιτύχετε εξασφάλιση της βιωσιμότητάς σας και εξυγίανση της επιχείρησής σας ή του νοικοκυριού σας.

Κάθε επιχείρηση, επαγγελματίας ή ιδιώτης, έχει διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες και προοπτική. Ως εκ τούτου, αναλόγως του ύψους των οφειλών σας προς Τράπεζες, Εφορία, Δημόσια Ταμεία, τον αριθμό των πιστωτών σας, τις προϋποθέσεις τις οποίες πληρείτε και τις δυνατότητες και προοπτικές που έχετε, σας προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση αυτών μέσω συγκεκριμένου Χρηματοοικονομικού και Νομικού Πλαισίου.

Η VP Negotiations εξαργυρώνοντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στον τραπεζικό κλάδο, δίνει αξιόπιστες λύσεις όσον αφορά την «πραγματική» τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με επαγγελματισμό, γνώση και αποτελεσματικότητα.

Είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις, ώστε να βρούμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και προϊόντα χρηματοδότησης, προσαρμόζοντας τα «θέλω» των τραπεζών στα «μπορώ» των επιχειρήσεων.

Αναζητούμε και βρίσκουμε λύσεις ώστε να καλύψετε τόσο τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες σας σε ρευστότητα όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων σας, μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

  • Κεφάλαια Κίνησης Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
  • Αγορά, Ανέγερση Επαγγελματικής Στέγης
  • Αγορά Εξοπλισμού
  • Χρηματοδότηση Επενδυτικού Επιχειρηματικού Πλάνου

1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (BUSINESS PLAN)

Ανάλογα με την περίπτωση, ένα Business Plan μπορεί να εκπονηθεί είτε για ιδία χρήση του επιχειρηματία ή της εταιρείας, είτε για να δοθεί σε τράπεζα ή επενδυτή, είτε για να ενσωματωθεί σε φάκελο υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακού νόμου) κ.λπ.

Στο Business Plan καταγράφεται με λεπτομέρεια ο σχεδιασμός για τα επόμενα 3-5 ή και 10 χρόνια και γίνεται πρόβλεψη των αγορών εξοπλισμού, των αποτελεσμάτων λειτουργίας, των αναγκών σε κεφάλαιο, της διανομής κερδών κ.λπ. Επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το δίκτυο διανομής, την εμπορική πολιτική, τις ανάγκες σε προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζεται για την πληρότητα της παρουσίασης.

Τέλος, αν πρόκειται για νέα επιχείρηση ή αν ο στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτή, μπορεί να γίνει λεπτομερής περιγραφή (ή και ειδική έρευνα) της αγοράς, ανάλυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρείας, περιγραφή της διοικητικής ομάδας (management team) που πιθανώς έχει ήδη σχηματιστεί, ανάλυση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών, αλλά και αποτίμηση της επιχείρησης, πρόβλεψη του ισολογισμού της στο τέλος της 3-5ετίας, και πολλές ακόμη πληροφορίες.

Η VP Negotiations έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θεωρούνται απαραίτητα σε περιπτώσεις, όπως:

  • Ξεκίνημα νέας εταιρείας (start up) ή/και προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
  • Σημαντική ανάπτυξη ή συρρίκνωση υπάρχουσας επιχείρησης
  • Αναδιάρθρωση εργασιών ή δομής της εταιρείας
  • Τραπεζική Χρηματοδότηση

2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πρόκειται για μελέτες που αφορούν λειτουργούσες επιχειρήσεις και έχουν σκοπό να εκτιμήσουν το κατά πόσο αυτές είναι βιώσιμες για τα επόμενα λίγα χρόνια. Βασική παραδοχή είναι ότι η εταιρεία, για την οποία συνάσσεται η μελέτη αυτή, συνεχίζει τη λειτουργία της με σχετικά σταθερές τις σημερινές συνθήκες. Μπορεί, δηλαδή, να γίνουν κάποιες παραδοχές για μεταβολές στις πωλήσεις, τις τιμές, το κόστος προσωπικού, το κόστος ενέργειας, τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ. Όμως, στη μελέτη βιωσιμότητας δεν προβλέπεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής, όπως π.χ. προσθήκη ή κατάργηση κλάδου, άνοιγμα νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, ανάπτυξη μέσω συστήματος franchise, και άλλες τέτοιες ουσιαστικές μεταβολές.

Μια μελέτη βιωσιμότητας εκπονείται:

για ιδία χρήση της επιχείρησης, οπότε έχει στόχο το να εκτιμηθεί η πορεία της στο άμεσο μέλλον και να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν ταμειακές ή άλλες δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν, είτε
για παρουσίαση σε τρίτους, και συνήθως τράπεζες, επενδυτές ή και σημαντικούς συνεργάτες (π.χ. προμηθευτές, αντιπροσωπευόμενους ξένους οίκους κ.λπ.), με σκοπό το να καταδειχτεί η βιωσιμότητα της εταιρείας και να προχωρήσει κάποια συμφωνία, π.χ. χορήγησης ή αναδιάρθρωσης δανείων, εξαγοράς, επένδυσης κ.λπ.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει η VP Negotiations αφορούν την διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση της επιχείρησης ή του επαγγελματία στα τραπεζικά ιδρύματα και φορείς μέσω της υπαγωγής – επιλογής ένταξης στα παρακάτω θεσμικά πλαίσια:

Αναλόγως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο τραπεζικός δανεισμός και οι οφειλές σας προς Εφορία, Δημόσια Ταμεία και τρίτους πιστωτές και αναλόγως τις προϋποθέσεις τις οποίες πληρείτε, τη σχέση σας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις δυνατότητες και προοπτικές που έχετε, σας προτείνουμε την ή τις καταλληλότερες λύσεις και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση αυτών.

Διαδικασία εξέτασης δανείων και λοιπών οφειλών
1. Με το που θα λάβουμε την αίτηση σας, εντός 24 ωρών θα δεχθείτε επιβεβαιωτική κλήση από την εταιρεία μας.
2. Θα ενημερωθούμε από εσάς προσωπικά για τις λεπτομέρειες του δανεισμού και των λοιπών οφειλών σας, καθώς και για τις ανάγκες της επιχείρησή σας.
3.Θα ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.
4. Θα εξετάσουμε το πρόβλημά σας και θα προτείνουμε την ή τις πιο κατάλληλες λύσεις
5. Η διαδικασία παρέχεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κανένα επιπλέον πρόσθετο κόστος