Υποστήριξη ΚΕΕE σε δράσεις προστασίας & ρύθμισης δανείων ΜμΕπιχειρήσεων

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ως ανεξάρτητος και αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός που λειτουργεί με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και ανάμεσα στου στόχους της ως θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας σε θέματα οικονομίας και γενικότερης ανάπτυξης, έχει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης στα Επιμελητήρια – μέλη της, και η εταιρεία “V.P Negotiations” – Π.ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ως εταιρεία τραπεζικών διαμεσολαβητών διαπιστευμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία προσφέρει υπηρεσίες τραπεζικής διαμεσολάβησης για την διευθέτηση – ρύθμιση και αναδιάρθρωση των τραπεζικών οφειλών νομικών και φυσικών προσώπων, με σκοπό αφενός την προστασία και απεγκλωβισμό αυτών από τα πιστωτικά ιδρύματα και αφετέρου την μείωση του τραπεζικού κόστους δανεισμού, την προστασία της βιωσιμότητας και λειτουργίας αυτών και την εναρμόνισή τους με το χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκές συνθήκες και σε υγειές περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας από κοινού ότι:
Στο σύνολό τους σχεδόν, οι Έλληνες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σήμερα σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, ελλιπούς μέριμνας και βοήθειας και υπό την ψυχολογική πίεση και πρακτικών που ασκούν οι τράπεζες. Η πίεση αυτή προέρχεται αφενός από την ελλιπή πληροφόρηση-ενημέρωση των επιχειρηματιών ως προς τη δυνατότητα λύσεων στον τραπεζικό δανεισμό τους, και αφετέρου στην έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης ώστε να μπορούν να διαπραγματευθούν τον δανεισμό τους για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων.
Η Ελληνική επιχειρηματικότητα και προπάντων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, προστασίας και προάσπισης των συμφερόντων τους, τα οποία εντείνονται λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης καθώς των ιδιαίτερων προβλημάτων και των τυχόν εγγενών μειονεξιών που αντιμετωπίζουν και εμποδίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη.

Συνέταξαν ειδική συνεργασία με σκοπό την προάσπιση και διατήρηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων των Επιμελητηρίων – μελών της ΚΕΕΕ και στόχο σε ότι αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες):

Α) Την προστασία των επιχειρήσεων σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης,
Β) Την διατήρηση της βιωσιμότητας αυτών,
Γ) Την προάσπιση των συμφερόντων τους,
Δ) Την προσαρμογή τους σε ομαλή πιστοληπτική συμπεριφορά και
Ε) Την ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων και σκοπών εφαρμόζονται και υλοποιούνται στα Επιμελητήρια της Κ.Ε.Ε. οι εξής δράσεις:

Α) Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης στα Επιμελητήρια για θέματα τραπεζικού δανεισμού.
Με θέμα «Δάνεια – Τράπεζες – Κόκκινα Δάνεια : τρόποι προστασίας, ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις» με ενημέρωση, ανάπτυξη και ανάλυση των εξής ενοτήτων:

1. Ρυθμίσεις Τραπεζικών Δανείων και Οφειλών
2. Αναδιάρθρωση και ρύθμιση δανείων με σκοπό τη μείωση του τραπεζικού κόστους δανεισμού.
3. «Κόκκινα» Δάνεια
4. Προστασία επιχειρήσεων από τις Τράπεζες
5. Απεγκλωβισμός από τις Τράπεζες με βιώσιμες λύσεις και επιτόκια
6. Νόμος Κατσέλη – Νόμος Δένδια
7. Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας της Ελλάδος
8. Χρηματοδότηση & αυτοχρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Η ενημέρωση θα βασίζεται και περιλαμβάνει και όλα τα νέα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να αναδιαρθρώνουν τα τραπεζικά τους δάνεια και να μειώνουν το συνολικό κόστος τραπεζικού δανεισμού, επιτυγχάνοντας αφενός χρόνους προστασίας και προσαρμογής στο τραπεζικό σύστημα και αφετέρου βιώσιμες λύσεις.
Μετά το πέρας της ημερίδας οι εισηγητές θα απαντούν στις ερωτήσεις που θα θέτουν οι επιχειρηματίες.

Β) Παροχή δωρεάν προσωπικής εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στους επιχειρηματίες

Μετά από κάθε ημερίδα οι εισηγητές θα παραμένουν στο Επιμελητήριό σας για όσες ημέρες είναι απαιτητό και θα παρέχουν σε όποιο μέλος-επιχειρηματία του επιθυμεί  και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, εξειδικευμένη προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του τραπεζικού δανεισμού του, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Το ενδιαφέρον θα δύναται να εκδηλώνεται μέσω on-line αιτήσεων.

Γ) Παροχή δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάλυσης δανεισμού κάθε επιχειρηματία.
Ο κάθε επιχειρηματίας μέλος του Επιμελητηρίου σας, θα μπορεί να έχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και ανάλυση του δανεισμού του σε 24/7 βάση, μέσω on-line αιτήσεων.

Δ) Ηλεκτρονική διασύνδεση του ιστότοπου του Επιμελητηρίου για real-time ενημερωτικά άρθρα σχετικά με τράπεζες, δανεισμό και χρηματοδότηση.

Ε) Ηλεκτρονική διασύνδεση του ιστότοπου του Επιμελητηρίου σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη νομολογίας περί τραπεζικών θεμάτων και Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.